Onze normen en waarden

De normen en waarden binnen Conex Holland B.V. moeten herkenbaar zijn in de wijze waarop wij onze dienstverlening dagelijks uitvoeren, zowel extern naar onze klanten, partners en leveranciers als intern naar onze collega’s.

In de Code of Conduct wordt dit zorgvuldig beschreven en daarmee geven wij invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Conex Holland B.V. onderschrijft de normen, waarden en gedragsregels zoals deze in de Code zijn vastgelegd en wil deze Code ook voorleven en wij verwachten van de medewerkers van Conex Holland B.V. dat zij hetzelfde doen. Alle medewerkers van Conex Holland B.V. dienen deze Code of Conduct te kennen.

De visie op ondernemen zoals Conex Holland B.V. deze ziet, is gebaseerd op vertrouwen, gezamenlijke waarden, normen en doelen. Om een inzicht te geven op deze visie is hieronder een overzicht opgesteld:

1. Respect voor de diversiteit van medewerkers

Mensen verschillen in talenten, aanleg en karakter en juist deze verschillen zorgen voor een team waarin elke medewerker een constructieve bijdrage kan leveren aan de dienstverlening.

Conex Holland B.V. moedigt elke medewerker aan om zich te blijven ontwikkelen, als voorbeeld te dienen voor een ander en in de samenwerking altijd te streven naar een succesvolle werkrelatie. Daarnaast draagt Conex Holland B.V. zorg voor een goede leercultuur en een prettige sfeer van eerlijke en open communicatie en respect voor elkaar.

2. Klanten, leveranciers en concurrenten

In de dagelijkse omgang met leveranciers, klanten en ook concurrenten zal Conex Holland B.V. vanuit integriteit communiceren en haar relaties behandelen. Dit komt tot uiting door geen oneerlijke of misleidende activiteiten uit te voeren, nooit uitspraken doen over de producten van een concurrent als zulke uitspraken niet gegrond of noodzakelijk zijn, aan alle leveranciers duidelijk maken wat we van hen verwachten en dat zij de principes van onze gedragscode onderschrijven, en zich tevens houden aan wetgeving tegen afspraken met concurrenten.

3. Externe consultants en partners

Indien Conex Holland B.V. externe consultants of partners inhuurt, dan dienen deze de gedragscode overhandigd te krijgen en te ondertekenen.

4. Internationale betrekkingen

We zijn ons bewust van onze verplichting te handelen naar de legitieme belangen van de landen waarin we actief zijn. Wij houden ons aan alle wet- en regelgeving en respecteren de wettelijke gewoonten van deze landen. Het is ons doel overal waar we actief zijn ons te gedragen als een voorbeeld.

5. Relatiegeschenken en betalingen

Voor zover niet buitensporig of ongepast is het medewerkers van Conex Holland B.V.  toegestaan bestaande of potentiële klanten of partners geschenken, etentjes of amusement aan te bieden.

Onze zakelijke beslissingen worden genomen op basis van verdienste. We zullen daarom nooit een vertegenwoordiger van een (potentiële) klant direct of indirect iets van waarde aanbieden ten einde een beslissing van die vertegenwoordiger als zodanig te beïnvloeden.

Het is onze medewerkers zonder toestemming van het management niet toegestaan een geschenk, gunst, lening, speciale dienst van welke aard ook te accepteren van enig individu of organisatie die zaken doet met Conex Holland B.V.

6. Gezondheid en veiligheid

Conex Holland B.V. streeft ernaar een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor alle medewerkers, klanten, bezoekers, partners en leveranciers. Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker om het beleid en de procedures van het bedrijf betreffende gezondheid en veiligheid na te leven.

7. Milieu

Conex Holland B.V. wil verantwoordelijk met het milieu omspringen. We streven er continue naar de schadelijke effecten van onze werkzaamheden op het milieu te minimaliseren met methoden die sociaal verantwoordelijk, wetenschappelijk onderbouwd en economisch verstandig zijn.

8. Bijdragen aan mens en maatschappij

Conex Holland B.V. vindt het belangrijk bij te dragen aan de samenleving en moedigt medewerkers aan deel te nemen aan activiteiten die opbouwend zijn voor mens en maatschappij.

9. Conflicterende belangen

Conex Holland B.V. heeft een eenvoudig beleid aangaande conflicterende belangen van medewerkers: concurreer niet met de werkzaamheden van Conex Holland B.V. en zorg ervoor dat al uw acties namens onze bedrijven nooit worden beïnvloed, of lijken te worden beïnvloed, door uw eigen persoonlijke belangen of die van uw familie.

10. Boekhouding

Onze boekhouding dient alle componenten van transacties te vermelden en dient ook al onze eigen standaarden voor open en eerlijke presentatie van de feiten te weerspiegelen.

11. Bescherming en correct gebruik van bedrijfsbezittingen

De technische middelen van Conex Holland B.V., waaronder computers en toegang tot voicemail, e-mail en het internet, dienen voor gepaste doeleinden te worden gebruikt en voor zakelijke doeleinden.

12. Verantwoordelijkheid voor naleving

Alle medewerkers zijn ervoor verantwoordelijk dat de gedragsnormen worden opgevolgd. Medewerkers dienen om uitleg te vragen wanneer een situatie niet duidelijk is en alle bekende en vermeende schendingen van de code ( al dan niet anoniem) te melden aan het management van Conex Holland B.V.